Erediensten
Het hart van het gemeenteleven wordt gevormd door de zondagse erediensten waarin de verkondiging van het evangelie centraal staat. Treffend is de tekst uit Jakobus 1:21 die op het klankbord boven de preekstoel van de Grote Kerk staat: “Ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken”.

Al eeuwen jaren lang is hier Gods genadige liefde verkondigd, zijn er smeek- en dankgebeden uitgesproken, klonken er psalmen en lofliederen, ontvingen kinderen het teken en zegel van de Heilige Doop, deden er mensen belijdenis van het geloof, werd het Heilig Avondmaal gevierd en zijn er huwelijken bevestigd. Juist in de Grote Kerk proef je Gods trouw door de tijden heen. Gelukkig is dit oude Godshuis meer dan een monument. Nog altijd vindt hier de ontmoeting tussen de Heere en Zijn gemeente plaats.

Elke zondag zijn er twee erediensten die om 09.30 uur en 17.00 uur beginnen. De middagdiensten dragen van tijd tot tijd het karakter van een leerdienst. In de diensten gaat veelvuldig ds. Van Bart voor. Daarnaast gastpredikanten en ook de predikanten van de twee andere wijkgemeenten uit Harderwijk vinden we op de kansel om het Woord van God te bedienen.

Een overzicht van de kerkdiensten treft u in de Hervormde Kerkbode aan. We herinneren elkaar aan het Bijbelse appèl uit Hebreeën 10:25: “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, (…), maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag (van Jezus’ wederkomst) ziet naderen.”

Voorbede
Voor persoonlijke levenssituaties wordt in de morgendienst voorbede en/of dankzegging gedaan. Op de eerste zondag van de maand wordt in de voorbede ook gedacht aan hen die langdurig of ernstig ziek zijn en/of elders verzorgd worden. Gegevens voor de voorbede kunt u opgeven bij ds. Van Bart.

KinderBijbelVertelling.
Voor de kinderen van 4 t/m 9 jaar is er tijdens de morgendienst de KinderBijbelVertelling. Vóór de preek verlaten de kinderen de dienst en komen tijdens het collecteren weer in de kerk terug. In de Wheme wordt een Bijbelverhaal verteld en een werkje gemaakt. Tijdens bijzondere diensten blijven de kinderen in de kerk. Vlak voor de zomervakantie wordt in een dienst officieel afscheid genomen van de oudste kinderen die het volgende jaar niet meer naar de KinderBijbelVertelling gaan. Dit jaar vindt dat plaats op 17 september: de zondag van opening winterwerk.